Политика за Поверителност

Последно обновена на 21 Март 2022 г.

A. УВОД

A.1. Какво представлява политиката за поверителност?

По-долу в политиката за поверителност описваме начина, по който Ауто Котеви (по-нататък „Ауто Котеви” или „Ние”) обработва Вашите лични данни, когато ползвате нашите услуги, предлагани посредством интернет страницата ни („Уебсайт”) и във връзка с услугите, предоставяни въз основата на правилата за предоставяне на услуги („Правилник”)

Политиката за поверителност се разделя на четири части:

част A – уводна информация;

част Б – информация за това, как се обработват личните Ви данни;

част В – информация за правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни;

част Г – информация за използването на т. нар. файлове бисквитки.

Ауто Котеви уважава всички данни, предоставени както активно, така и пасивно от лицата, които посещават уебсайта, т.е. потребителите на уебсайта („Потребители”) и клиентите, и се грижи за осигуряване на съответната защита на събираните данни.

A.2. Контакт с нас

Можете да се свържете с Ауто Котеви с помощта на полето Контакт или като използвате следните данни за контакт:

Email: autokotevi@gmail.com

Телефон: 0894 669 093

Традиционна поща или лично предаване на писмени документи на адрес ул. „Македония“ 7,  1335 ж.к. Люлин 10, гр. София с бележка „ЛИЧНИ ДАННИ”

A.3. Промени в политиката за поверителност

Ауто Котеви може да прави промени в настоящата политика за поверителност по всяко време като информира потребителите и клиентите. Това става като публикува актуализираната версия на политиката за поверителност в уебсайта, информира за това клиентите чрез изпращане на актуализираната версия на политиката за поверителност на имейлите им или публикува съответната информация за това пряко на профилите на клиентите, ако клиентите имат такива.

Във връзка с това препоръчваме клиентите и потребителите редовно да проверяват актуалната версия на политиката за поверителност.  Ако потребителят/клиентът не приема промените в политиката за поверителност, то той трябва да престане да използва уебсайта.

A.4. Определения

Понятията, използвани в настоящата политика за поверителност трябва да се разбират по следния начин:

Лични данни – Това са всички информации, касаещи идентифицираното физическо лице или възможностите за идентифицирането му.

Възможно за идентифициране лице – Това е лице, чиято самоличност може да се определи пряко или непряко, напр. чрез идентификационен номер или фактор определящ неговите физически, физиологични, умствени, икономически, културни или обществени характеристики.

Обработка на личните данни – Това е всяка операция с личните данни, вкл. събиране, фиксиране, съхранение, обработка, промяна, преотстъпване, изтриване, копиране.

Администратор на личните данни – Това е субект, който определя целите и средствата за обработка на лични данни и е отговорен за тяхното обработване в съответствие със закона.

Понятия като клиент, салон, посещение, интернет платформа и други, използвани в тази политика за поверителност, са определени в правилника.

A.5. Правни разпоредби, относно поверителността

Начинът на обработка на личните Ви данни – освен правилата и политиките, приети от Ауто Котеви – се определя и от правни разпоредби, като например Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), т.нар. GDPR (General Data Protection Regulation)

Тези правила регламентират, наред с другото Вашите права, свързани с личните данни и правните задължения на Ауто Котеви, свързани с обработката на личните Ви данни.

Б. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Б.1 Кой е администратор на личните Ви данни

Ауто Котеви със седалище в гр. София, ул. „Македония“ 7,  1335 ж.к. Люлин 10 е администратор на личните Ви данни, събирани чрез посредничеството на уебсайта или във връзка с услугите, предоставяни въз основа на правилника.

Б.2. Какви данни се обработват?

Ауто Котеви събира и обработва личните данни на:

Потребителите на уебсайта и на клиентите; и на лицата, на които клиентите поръчват продукти или услуги, напр. посещение (за целите на настоящата политика подобни лица се възприемат като клиенти).

Ауто Котеви може да събира и обработва данни вкл. и по време на:

 • Резервирането на посещения в автокозметичният център;
 • Изпращане на съобщение чрез формата за контакти в сайта;
 • Подаването на рекламации или запитвания за продукти и услуги, предоставяни от Ауто Котеви.

Към личните данни, събирани и обработвани от Ауто Котеви се причисляват:

 • Данните за контакт – име, фамилно име, имейл адрес, номер на мобилния телефон;
 • Данните за посещението – датата, часът и мястото на посещението;

Б.3. Задължително ли е да предоставя личните си данни?

Предоставянето на данни е доброволно, обаче ако не се предоставят данни, които са необходими например за записване на час за посочена услуга или предоставяне на отговори на запитвания и жалби, то това може да затрудни или блокира действията на Ауто Котеви или да не отговори на очакванията на клиента или потребителя.

Б.4. С каква цел и въз основа на какво са обработвани данните ми ?

Вашите данни се обработват в съответствие със следните правни основания:

Правни основания за обработката[General Data Protection Regulation] Цел на обработката Описание на правните основания за обработката

Изпълнение на договора

[Чл. 6.буква б) General Data Protection Regulation]

 Личните данни на клиентите могат да бъдат обработвани от Ауто Котеви, за да се предоставят услуги от страна на Ауто Котеви, поръчани от клиента в съответствие с правилника, като създаване на индивидуален акаунт, поръчване на продукти и услуги чрез интернет платформата и резервиране на посещения.

За горепосочената цел Ауто Котеви може да изпрати на имейл адреса и на телефонния номер на Клиента, например информация за следващите етапи на поръчката в Интернет платформата, напомняния за датите на посещенията в салоните и т.н.

 

Обработката на данни с цел реализиране на услуги, предоставени от Ауто Котеви, поръчани от клиента в съответствие с правилника, е законна, тъй като е необходима за изпълнението на договора с клиента, например предоставянето на услуга.

 

 

 

Правни задължения Ауто Котеви

[Чл. 6.1 буква в) General Data Protection Regulation]

Личните данни на клиентите и потребителите могат да бъдат обработени, за да се отговори на жалби относно уебсайта, интернет платформата и продуктите. Обработката на данни е законна, тъй като е необходима за цели, произтичащи от приложимите законови разпоредби (напр. Закона за правата на потребителите или Гражданския кодекс).
правно регулиран интерес на Ауто Котеви
[Чл. 6.1 буква е) General Data Protection Regulation] 

Личните данни на потребителите (например, ако са поръчали бюлетин) и клиентите могат да бъдат обработвани от Ауто Котеви и за маркетинг на продукти и услуги на Ауто Котеви.

 

Личните данни на Клиенти и Потребители също могат да бъдат обработени, за да отговарят на запитвания, оплаквания и съмнение относно уебсайта, интернет платформата и продуктите.

Обработката на данни за тези цели е законосъобразна, тъй като е необходима за целите на законно обосновани интереси, преследвани от Ауто Котеви.

 

Законен интерес на Ауто Котеви е обработката на данните на клиента и потребителя, за да се предлагат на пазара продукти и услуги на Ауто Котеви.

 

Законен интерес на Ауто Котеви е и необходимостта да се отговори на запитванията на клиентите и потребителите и да се разгледат рекламациите.

 

вашето съгласие

[Чл. 6.буква a) General Data Protection Regulation]

Потребителят (напр. чрез уебсайта) и клиентът (напр. по време на регистрацията на индивидуален акаунт) могат да дадат съгласието си за получаване на търговска информация чрез електронна поща, напр. бюлетин и директен телефонен маркетинг.

Съгласието не е необходимо условие за ползването на услугите на Ауто Котеви.

 

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, например чрез настройките на акаунта в панела на акаунта или чрез кликване върху линка, съдържащ се в имейла, който сте получили и който съдържа маркетинговото съдържание.

 

Оттеглянето на съгласието не засяга обработването (или съответствието на тази обработка със закона) преди оттеглянето на съгласието (например предоставяне на търговска информация и телефонен маркетинг, извършени преди неговото оттегляне).

 

Б.5. Колко дълго се съхраняват данните ми?

Данните Ви ще се съхраняват за следващите периоди:

Правно основание за обработка Период на обработка на лични данни
изпълнение на договора

Личните данни на клиентите и потребителите ще се съхраняват дотогава, докато е необходимо да се използват за функционирането на индивидуалния акаунт, да се предоставят услуги и да се подготви отговор на запитване или рекламация, но не по-дълъг от:

(i)                  времето на изтриване на акаунта или

(ii)                 разглеждането на рекламацията или

(iii)               представянето на жалбите.

правни задължения на Ауто Котеви В някои случаи законовите разпоредби налагат задължение за съхраняване на лични данни за по-дълъг период (напр. разпоредби от данъчното законодателство). В този случай вашите лични данни ще се съхраняват за този период в съответствие със закона.
вашето съгласие Данните ви ще бъдат обработвани, докато не оттеглите доброволното съгласие за обработката им.
правно регулиран интерес на  Ауто Котеви Данните ви ще бъдат обработвани, докато ясно не възразите срещу обработката им.

 

Б.6. Къде се обработват моите данни ?

Личните данни на клиентите и потребителите се обработват и съхраняват в Европейското икономическо пространство.

Б.7. Вземат ли се автоматично решения, които ме касаят пряко, въз основа на личните ми данни ?

Личните данни на клиентите не се използват за вземане на решения, които се основават само на автоматизирана обработка, включително профилиране, имат правни последици за клиентите или пряко ги засягат.

В. ВАШИТЕ ПРАВА

В случаите, когато правните разпоредби предвиждат това, клиентът и потребителят имат определени права, свързани с личните данни, които са описани подробно по-долу.

В.1. Как мога да упражня правата си?

Можете да се обърнете с определено заявление към нас, като използвате данните за контакт в полето Контакт След като заявлението Ви бъде прието и след евентуална верификация на самоличността Ви, ще предприемем съответните действия, свързани с него.

Съгласно правилата ще получите отговор от нас възможно най-скоро, но (като общо правило) не по-късно от един месец. В ситуация, в която заявлението ви е изключително сложно или желанието Ви е да изпълним много задачи едновременно, този краен срок може да бъде удължен максимум два месеца. В този случай ще бъдете информирани за това продължаване на срока за отговор.

Отговорите на вашите въпроси и комуникацията с вас и нашите дейности, свързани с вашите заявления, са безплатни.

В.2. Право на достъп

Имате право на достъп до личните си данни. Можете да се обърнете към Ауто Котеви с въпроси относно:

 • потвърждение дали обработваме Вашите лични данни;
 • целите на обработката на личните Ви данни;
 • категорията на Вашите лични данни;
 • информация за получателите на Вашите лични данни;
 • информация за планирания период на съхранение на Вашите лични данни (или критериите за неговото определяне);
 • информация за Вашите права, свързани с личните Ви данни;
 • информация за източниците на Вашите лични данни в ситуациите, в които те не са взети лично от вас;
 • информация за автоматизираното вземане на решения въз основа на обработката на Вашите лични данни, включително и профилирането им.

Също така можете да ни поискате копие от обработваните лични данни. Издаването на следващи екземпляри, касаещи състоянието на личните данни може да бъде платено.

В.3. Права, свързани с обработката на данни

Във връзка с обработката на Вашите лични данни имате следните права:

Вашите права Описание на вашите права
право данните да се коригират Имате право да поискате коригиране на личните си данни, ако те са неправилни или непълни. В случай на непълни данни, имате право да поискате тяхното попълване и можете да предоставите на Ауто Котеви съответното заявление за това.
право за ограничаване на обработката

Имате право да поискате „блокиране“ на личните ви данни в някои случаи, включително в случай че:

§  поставяте под въпрос точността на данните – за периода, в който проверяваме верността им;

§  възразите (повече информация за възражението в точка В.5. ).

 

„Блокирането“ на данните Ви се състои в това, че Ауто Котеви ще продължи да съхранява вашите лични данни, но няма да можем да ги обработваме по никакъв друг начин, освен в специални ситуации (например, когато има важна публична необходимост).

 

право за прехвърляне на данни

Имате право да изискате вашите лични данни от Ауто Котеви в структуриран, общо използван формат, достъпен за разчитане от машини. Имате право да изпратите тези данни на друг администратор на данни. Също така имате право да поискате от Ауто Котеви да прехвърли тези данни на друг администратор на данни, ако това е технически възможно.

 

Правото за прехвърляне на лични данни важи само за ситуации, в които те се обработват:

§  въз основа на съгласието Ви или въз основа на договор (например, когато данните се обработват като част от поръчката на продуктите на Ауто Котеви); и

§  по автоматизиран начин.

 

право за изтриване на данни

(т. нар. право да бъдете забравени)

Имате право да поискате изтриване на личните ви данни в някои случаи, включително когато:

§  Вашите данни се обработват неправомерно;

§  вече не са необходими за постигане на целите, за които са били събрани или обработени;

§  няма правно основание за тяхната обработка (напр. при изтегляне на съгласието Ви или когато сте възразили).

 

Вашето право да поискате изтриване на личните Ви данни може да бъде ограничено в някои случаи, включително когато обработката им е необходима за изпълнение на правните задължения на Ауто Котеви (напр. в съответствие със задълженията, свързани с воденето на счетоводството).

 

В.4. Право на оттегляне на съгласие

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като кликнете върху линка в имейла, който сте получили и който е с търговско съдържание. За да оттеглите вашето съгласие, можете също да се свържете с нас чрез данните за контакт в раздела Контакт.

Внимание! Оттеглянето на съгласието може да доведе до това, че Ауто Котеви няма да може да Ви предоставя услуги въз основа на Вашето съгласие.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, която е била извършена преди неговото оттегляне.

В.5. Право на възражение

Имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни, ако такава обработка се основава на законния интерес на Ауто Котеви (повече информация относно понятието законно обоснован интерес в точка Б.4.) )

Можете да повдигате възражения по причини, свързани с конкретната ситуация. В случай на повдигане на възражение относно:

 • обработката на лични данни за целите на директния маркетинг – Ауто Котеви няма да може да обработва вашите лични данни;
 • обработката на лични данни за други цели – Ауто Котеви няма да може да обработва вашите лични данни, освен ако не съществуват легитимни и законосъобразни основания за обработка, доминиращи вашите интереси, права и свободи или причини за формулиране, разследване или защита на вашите искове.

Правото да се повдигат възражения се отнася само до обработката на лични данни въз основа на законния интерес на Ауто Котеви и не засяга обработката на вашите лични данни въз основа на изпълнение на договора, вашето съгласие или друго правно основание (повече информация относно правните основания за обработка в точка Б.4. ).

В.6. Право на подаване на жалба

Имате право да подадете жалба до надзорния орган.

Законопроектът предвижда замяната на ГИЗЛД с нов надзорен орган – председател на Службата за защита на личните данни. В този случай ще можете да упражнявате правото си да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни (ако е установен такъв орган).

Г. Файлове бисквитки

Г.1. Какво представляват бисквитките?

Бисквитките (познати още като файлове cookies) представляват електронни (IT) данни, по-специално текстови файлове, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя на уебсайта и клиента и са предназначени да улеснят използването на съответните елементи на уебсайта. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, от който идват, времето за съхранение в крайното устройство и уникален номер.

Уебсайтът използва два основни типа бисквитки: сесийни бисквитки (session cookies) и постоянни бисквитки (persistent cookies). Бисквитките за сесии са временни файлове, които се съхраняват в крайното устройство на потребителя, докато се излезе от системата, напускайки уебсайта или изключвайки софтуера (браузъра). Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на потребителя и клиента за времето, посочено в параметрите на файла бисквитка, или докато бъдат изтрити от потребителя и клиента.

Г.2. С каква цел уебсайтът използва бисквитки?

Ауто Котеви използва бисквитки за следните цели:

Адаптиране на съдържанието на страниците на уебсайта към предпочитанията на потребителя и клиента и оптимизиране на използването на уебсайтове; по-точно, тези файлове позволяват да се разпознае устройството на потребителя на услугата и клиента и уебсайтът да бъде правилно показан, съобразен с индивидуалните му нужди;
Създаване на статистики, които помагат да се разбере как потребителите на уебсайта и клиентите ползват уебсайтовете, което позволява подобряване на тяхната структура и съдържание;

Г.3. Какви бисквитки използва уебсайтът?

Ауто Котеви използва следните бисквитки:

1 WordPress Stats (Automattic Inc.) – Wordpress Stats е услуга за анализ, предоставена от Automattic Inc. Събрани лични данни: “Бисквитки” и “Данни за използването на сайта”.

Място на обработка: Privacy Policy.

2 Google Analytics (Google Inc.) – Google Analytics е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. (“Google”). Google използва събраните данни, за да проследява и изследва използването на Ауто Котеви, да подготвя отчети за своите дейности и да ги споделя с други услуги на Google.

Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Събрани лични данни: “Бисквитки” и “Данни за използването на сайта”

Място на обработка: Privacy Policy – Opt Out.

3 Google Tag Management – Този тип услуга помага на Собственика да управлява централизирано маркерите или скриптовете, необходими за Ауто Котеви. Това води до поток от данни на потребителите към тези услуги, които могат да доведат до запазването на тези данни.

Google Tag Manager е услуга за управление на маркери, предоставена от Google LLC.

Събрани лични данни: “Бисквитки” и “Данни за използването на сайта”

Място на обработка: – Privacy Policy.

Г.4. Как мога да управлявам съгласието си за използването на бисквитки?

Софтуерът, използван за сърфиране в уебстраници (браузърът), по подразбиране позволява съхранението на бисквитки на крайното устройство на потребителя и клиента. Потребителите и клиентите на уебсайтове могат да променят настройките си за бисквитки по всяко време. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното боравене с бисквитки в настройките на браузъра или да информират за всяко вписване в устройството на уебсайта и клиента. Подробна информация за възможностите и начините на работа с бисквитките можете да намерите в настройките на софтуера (браузър).

Внимание! Изтеглянето на Вашето съгласие за използването на бисквитки може да означава ограничаване на някои от функциите на уебсайта.